Bończak-Kucharczyk Ewa, Ograniczenie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - część I

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Ograniczenie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - część I

Ograniczanie praw do nieruchomości to rodzaj wywłaszczenia stosowany w przypadkach, gdy realizacja celu publicznego nie wymaga odebrania na stałe własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i dotyczy wskazanych w przepisach sieci, przewodów lub urządzeń. Bo po wybudowaniu stosownych sieci, przewodów lub urządzeń właściciel lub użytkownik wieczysty ma co do zasady korzystać z nieruchomości w dotychczasowy sposób, choć będzie obowiązany do pewnych czynności związanych z późniejszym istnieniem na gruncie tych przewodów etc., które nie będą jego własnością, np. do udostępniania nieruchomości w celu ich naprawy lub konserwacji. Jeśli jednak właściciel lub użytkownik wieczysty nie może korzystać z nieruchomości w sposób dotychczasowy, to może żądać nabycia nieruchomości przez podmiot, na którego rzecz ograniczono jego prawo do nieruchomości. Ograniczenie praw do nieruchomości odbywa się, na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez starostę wtedy, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża zgody na realizację celu publicznego, ale dopiero po spełnieniu warunków określonych w przepisach u.g.n. oraz po bezskutecznym przeprowadzeniu rokowań z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym. Może dotyczyć także nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX