Sitniewski Piotr Marek, Ograniczenie dostępu do informacji publicznej z powodu tajemnicy przedsiębiorstwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej z powodu tajemnicy przedsiębiorstwa

Wstęp

Jedną z przesłanek dającą podstawę do odmowy udostępnienia informacji publicznej jest tajemnica przedsiębiorcy określona w art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej – dalej u.d.i.p. Może zastanawiać, dlaczego ustawodawca użył formuły "tajemnica przedsiębiorcy”, podczas gdy ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – dalej u.z.n.k. – od samego początku używa pojęcia "tajemnica przedsiębiorstwa”. To, co z pewnością wymaga dookreślenia w tym obszarze, to wskazanie swoistych reguł proceduralnych w zakresie zastrzegania zakresu wyłączenia oraz próba określenia obszarów, które nie mogą być skutecznie objęte tajemnicą przedsiębiorcy ze względu na potrzebę respektowania konstytucyjnej zasady jawności określonej w art. 61 ustawy z 2.04.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – dalej Konstytucja. Takie właśnie dualne założenie przyświeca autorowi tego krótkiego opracowania.

1.Tajemnica przedsiębiorcy a tajemnica przedsiębiorstwa

Rozważenia wymaga fakt, czy zasadne jest uznanie, że są to pojęcia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX