Roszewska Katarzyna, Ogólna odpowiedzialność materialna za wyrządzenie przez pracownika szkody w mieniu pracodawcy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 20 lutego 2023 r.
Autor:

Ogólna odpowiedzialność materialna za wyrządzenie przez pracownika szkody w mieniu pracodawcy

Komentarz poświęcono zagadnieniu odpowiedzialności materialnej pracownika z tytułu wyrządzenia uszczerbku w mieniu pracodawcy. W publikacji scharakteryzowano przesłanki odpowiedzialności: powstanie szkody, bezprawność działania (wymienione są okoliczności, w których odmowa wykonania obowiązku pracowniczego nie jest pogwałceniem prawa), winę umyślną i nieumyślną oraz związek przyczynowy. Wskazano też warunki, w jakich powstaje odpowiedzialność pełna, ograniczona bądź umowna. Wyliczono sposoby dochodzenia odszkodowania przez pracodawcę oraz naprawienia szkody przez pracownika, wskazując na czynniki kształtujące wysokość odszkodowania zależnie od stopnia winy. Ostatnie zagadnienie zilustrowane jest zestawieniem w formie tabeli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX