Lewandowski Tomasz, Odwołanie w ogólnym postępowaniu administracyjnym - organ właściwy do rozpatrzenia odwołania, treść, tryb i termin wniesienia odwołania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualny
Autor:

Odwołanie w ogólnym postępowaniu administracyjnym - organ właściwy do rozpatrzenia odwołania, treść, tryb i termin wniesienia odwołania

Komentarz praktyczny omawia instytucję odwołania w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Szczególną uwagę zwrócono na orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego jako wskazówki do rozwiązywania powstałych w praktyce wątpliwości i problemów.

W publikacji omówiono kwestię organu administracji właściwego do wniesienia odwołania, treść pisma będącego odwołaniem oraz termin na dokonanie czynności związanych z wniesieniem odwołania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX