Odszkodowanie dla pracodawcy od pracownika - OpenLEX

Jurczewska Marzena, Odszkodowanie dla pracodawcy od pracownika

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odszkodowanie dla pracodawcy od pracownika

Pracodawcy przysługuje odszkodowanie od pracownika w dwóch przypadkach. Po pierwsze, w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, w tym: nieuzasadnionego rozwiązania umowy z powodu mobbingu, z powodu naruszenia zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, jak i po ustaniu stosunku pracy. Po drugie, gdy pracownik wyrządził pracodawcy szkodę z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX