Pisarczyk Łukasz Marek, Odrębne umowy o zarządzanie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2009 r.
Autor:

Odrębne umowy o zarządzanie

Krótkie omówienie dwóch rodzajów regulowanych ustawowo umów o zarządzanie – odmiennych od cywilnoprawnych kontraktów menedżerskich. Są to: umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym oraz umowa o zarządzanie spółką powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego. Komentarz podaje źródła prawa stanowiące podstawę zawierania wymienionych umów, ich strony, wymogi formalne co do treści umów oraz przesłanki przedterminowego rozwiązania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX