Koralewski Michał, Odpowiedzialność wspólników większościowych w spółce kapitałowej za szkodę wyrządzoną wspólnikom mniejszościowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność wspólników większościowych w spółce kapitałowej za szkodę wyrządzoną wspólnikom mniejszościowym

Przepisy kodeksu spółek handlowych precyzyjnie opisują zasady odpowiedzialności wspólników, akcjonariuszy oraz członków organów spółek kapitałowych za szkody wyrządzone tymże spółkom. Brak jest natomiast analogicznej regulacji określającej zasady odpowiedzialności wspólników względem siebie nawzajem. Nie oznacza to wszakże, iż odpowiedzialność taka nie może powstać. Podstawy tejże odpowiedzialności zostały omówione w niniejszym komentarzu praktycznym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX