Zimna Tamara, Odpowiedzialność sponsora i badacza za szkody związane z prowadzeniem badania klinicznego a Fundusz Kompensacyjny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność sponsora i badacza za szkody związane z prowadzeniem badania klinicznego a Fundusz Kompensacyjny

W komentarzu przedstawiono zasady odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora za szkody wyrządzone uczestnikowi badania klinicznego przyjęte w ustawie o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Analizie poddano zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC i minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia. Ponadto opisano wpływ utworzenia nowego Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych na działalność badacza i sponsora, m.in. obowiązek uiszczania wpłat na ten fundusz celowy, zasady występowania o ich zwrot oraz uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta w postępowaniu w sprawie świadczenia kompensacyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX