Piszko Agata, Odpowiedzialność porządkowa a dyscyplinarna nauczycieli

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność porządkowa a dyscyplinarna nauczycieli

Komentarz poświęcony jest tematyce odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej nauczycieli. Przepisy pragmatyki służbowej nauczycieli, opisane w przepisach Karty Nauczyciela, zawierają zapisy poświęcone odpowiedzialności dyscyplinarnej. Na gruncie powołanej ustawy, nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom określonym w art. 6 wspomnianej ustawy. Z kolei za uchybienia przeciwko porządkowi pracy wymierza się nauczycielom kary porządkowe. Poniższe rozważania mają na celu przedstawienie, jakie zachowania kwalifikują się do zastosowania kar porządkowych, a jakie pociągają za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną, katalog kar oraz tryb ich nakładania. Opracowanie zostało wzbogacone o linię orzeczniczą sądów oraz stanowisko doktryny i uwzględnia zmiany wprowadzone w Karcie Nauczyciela obowiązujące od 1.09.2022 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX