Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego, a śmierć sprawcy przestępstwa skarbowego - OpenLEX

Dąbrowski Aleksander, Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego, a śmierć sprawcy przestępstwa skarbowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego, a śmierć sprawcy przestępstwa skarbowego

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ma wtórny charakter. Dopuszczalność orzeczenia o odpowiedzialności podmiotu zbiorowego w związku z popełnieniem przestępstwa skarbowego uzależniona jest bowiem od zaistnienia ustawowych przesłanek wynikających z przepisu art. 2, art. 3, art. 4 i art. 5 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Wobec powyższego okoliczności dotyczące sprawcy przestępstwa skarbowego mają istotne znaczenie z punktu widzenia orzekania w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony pod groźbą kary popełniony przez tego sprawcę.

Śmierć sprawcy przestępstwa skarbowego stanowi przeszkodę orzekania w przedmiocie odpowiedzialności karnej skarbowej tego sprawcy za popełniony przez niego czyn zabroniony stanowiący na gruncie kodeksu karnego skarbowego przestępstwo skarbowe.

Odpowiedz na pytanie, jakie skutki procesowe w kontekście orzekania o odpowiedzialności podmiotu zbiorowego niesie ze sobą śmierć sprawcy przestępstwa skarbowego ma zatem praktyczne znaczenie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX