Koralewski Michał, Odpowiedzialność karna członków zarządu i rady nadzorczej w grupach spółek

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność karna członków zarządu i rady nadzorczej w grupach spółek

Wraz ze wprowadzeniem do Kodeksu spółek handlowych instytucji grupy spółek, znacząco wzrośnie pozycja rad nadzorczych w spółkach dominujących. Organom tym przyznano bowiem zdecydowanie szersze kompetencje kontrolne i nadzorcze odnoszące się do spółek tworzących grupę. Rady nadzorcze zyskają również uprawnienie do powoływania doradcy rady nadzorczej, który wykonywać będzie powierzone mu zadania w imieniu organu nadzoru. Do jego kompetencji należeć będzie w szczególności zbadanie określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku. Stworzenie szerszych możliwości kontrolnych radom nadzorczym wymagało jednoczesnego wprowadzenia mechanizmu zapewniającego wykonywanie poleceń wydawanych przez organ nadzorczy, bądź doradcę rady nadzorczej zarządom i pracownikom spółek tworzących grupę. Narzędziem takim ma być penalizacja zachowań ww. osób, które uniemożliwiają albo utrudniają realizację kompetencji rad nadzorczych. Omówione w niniejszym komentarzu zmiany wchodzą w życie z dniem 13 października 2022 roku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX