Chojnacka-Kucharska Beata, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i asesorów sądowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i asesorów sądowych

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i asesorów sądowych ma spełniać trzy zasadnicze cele. Przede wszystkim służy usunięciu z sądownictwa osób uznawanych za niegodne pełnienia funkcji sędziego, ale także – co nie mniej istotne – jest elementem niezawisłości sędziowskiej, chroni bowiem sędziego przed niezasadnymi zarzutami, które mogą pozostawać w związku ze sprawowaną funkcją. Jest także instrumentem stojącym na straży powagi władzy sądowniczej, gdyż stanowi samokontrolę w strukturze władzy sądowniczej. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i asesorów sądowych opiera się na zasadzie winy, przy czym w postępowaniu dyscyplinarnym znajdują zastosowanie także inne instytucje prawa karnego materialnego, jak stopień społecznej szkodliwości czynu, reguły wyłączające odpowiedzialność karną, zasady wymiaru kary.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX