Odpowiedzialność dyscyplinarna notariuszy - OpenLEX

Kozłowski Marcin, Odpowiedzialność dyscyplinarna notariuszy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność dyscyplinarna notariuszy

Notariusz nie posiada immunitetu zawodowego i odpowiada dyscyplinarnie za wszelkie uchybienia zawodowe jakich się dopuścił. Kwestie te wyczerpująco reguluje ustawa Prawo o notariacie. Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba kompleksowego ujęcia kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy zawartej w ustawie Prawo o notariacie. Z uwagi na obszerność tematu analiza problematyki skupia się na przedstawieniu: przesłanek warunkujących odpowiedzialność dyscyplinarną notariuszy, katalogu kar dyscyplinarnych, a także sposobu wymierzania kar dyscyplinarnych i ich wykonywania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?