Ambroziewicz Maciej, Odpowiedzi na pytania ze szkolenia on-line: BHP w logistyce

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Odpowiedzi na pytania ze szkolenia on-line: BHP w logistyce

1. Czy istnieje obowiązek umieszczenia oznaczeń wskazujących nośność posadzki w magazynie?

Pracodawca powinien umieścić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania w magazynie.

Uzasadnienie:

Stosownie do postanowień § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – dalej r.p.b.h.p. – nawierzchnia dróg, placów manewrowych, postojowych i składowych, dojazdów pożarowych i przejść powinna być równa i twarda lub utwardzona oraz posiadać nośność odpowiednią do obciążenia wynikającego ze stosowanych środków transportowych oraz przemieszczanych i składowanych materiałów.

Zgodnie z § 68 ust. 2 pkt 4 r.p.b.h.p. przy składowaniu materiałów i innych przedmiotów należy wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania.

Mając na uwadze powyższe, w magazynie należy zapewnić oznaczenia wskazujące...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX