Siwińska Magdalena, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby osób zatrudnionych u pracodawcy. Istnieją trzy rodzaje odpisów podstawowych: na pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach, na pracowników zatrudnionych wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, na pracowników młodocianych. Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30 września. Do 31 maja ma jednak obowiązek przekazać kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisu ustalonego na dany rok.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX