Duczmal Maria, Odpady z przemysłu chemii organicznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 16 grudnia 2016 r.
Autor:

Odpady z przemysłu chemii organicznej

Komentarz dotyczy gospodarki odpadami z pochodzącymi z przemysłu chemii organicznej. Artykuł omawia zasady klasyfikacji tych odpadów, wymagania dotyczące wytwarzania i przetwarzania odpadów, w tym wymagania dotyczące posiadania decyzji z zakresu gospodarki odpadami, zasady przekazywania tych odpadów następnym podmiotom oraz wymagania w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów i składania sprawozdań. Odpady z przemysłu chemii organicznej mogą być przetwarzane tylko w instalacjach, np. w spalarniach, lub unieszkodliwiane poprzez składowanie. Nie ma możliwości poddawania ich procesom przetwarzania poza instalacjami i urządzeniami ani przekazywania ich osobom fizycznym do wykorzystania na własne potrzeby, z jednym wyjątkiem. Odpady z przemysłu chemii organicznej są w większości poddawane odzyskowi, w niewielkiej części są unieszkodliwiane.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX