Geliński Piotr, Krywan Tomasz, Odmowa przyjęcia faktury - skutki praktyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Odmowa przyjęcia faktury - skutki praktyczne

Odmowa przyjęcia faktury nie jest regulowana przepisami podatkowymi, a wywołuje istotne skutki zarówno dla nabywcy towarów lub usług (odbiorcy faktury), jak i dla sprzedawcy towarów lub usług (wystawcy faktury). Istotne jest, że odmowa odbioru faktury może wynikać z kwestii podatkowych (np. w sytuacji gdy w ocenie odbiorcy wystawca zastosował nieprawidłową stawkę podatku), ale najczęściej wynika z kwestii pozapodatkowych, w szczególności rozbieżności pomiędzy stronami stosunku cywilnoprawnego co do wysokości wynagrodzenia lub określenia przedmiotu świadczenia, ewentualnie innych kwestii (np. terminu płatności, dodatkowych zastrzeżeń zawartych na fakturze). Prawdopodobnie z tego też względu bardzo ograniczone jest orzecznictwo w tym zakresie, a sposób postępowania stron określa przede wszystkim praktyka gospodarcza.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX