Ambroziewicz Maciej, Ćwirko Halina, Masłowski Jarosław, Ochrona zdrowia pracowników młodocianych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autorzy:

Ochrona zdrowia pracowników młodocianych

1.Ochrona zatrudnienia młodocianych

Stosownie do art. 190 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy - dalej k.p.), młodocianym w rozumieniu Kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat (art. 109 § 2 k.p.).

Zgodnie z art. 191 § 1 k.p., wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

1)

ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;

2)

przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Ponadto, młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego (art. 191 § 2 k.p.).

Od powołanych wyżej przepisów pracodawca przewidział pewne wyjątki:

1.

osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat (art. 191 § 21 k.p.);

2.

osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, z wyjątkiem osoby, o której mowa w...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access