Sługocka Martyna, Ochrona praw lokatorów – wypowiadanie umów najmu lokali (mieszkalnych i niemieszkalnych)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Ochrona praw lokatorów – wypowiadanie umów najmu lokali (mieszkalnych i niemieszkalnych)

Wiele lokali użytkowanych jest na podstawie umowy najmu. Prawodawca szczególną ochroną objął najemców oraz lokatorów, w szczególności w zakresie możliwości wypowiedzenia umowy najmu lokalu. Jednak regulacje w tym zakresie znajdują się w kilku aktach prawnych, co znacznie utrudnia korzystanie z nich. W konsekwencji lokatorzy chcący ochronić się przez bezprawnym wypowiedzeniem umowy najmu nie zdają sobie sprawy z istnienia regulacji przyznających im tę ochronę. W komentarzu przedstawiono kompleksowo instytucję wypowiedzenia umowy najmu lokalu ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia. Dzięki umówieniu regulacji zarówno Kodeksu cywilnego, jak i ustaw szczególnych komentarz jest źródłem cennych informacji mających szerokie zastosowanie w praktyce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX