Gumularz Mirosław, Ochrona danych osobowych w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Ochrona danych osobowych w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym

Organ administracji publicznej, prowadząc postępowanie administracyjne, przetwarza dane osobowe, nie tylko stron czy ich pełnomocników, lecz także innych osób fizycznych, np. świadków. Podstawy przetwarzania danych należy poszukiwać przede wszystkich w treści art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO. Zgodnie z nim przetwarzanie jest zgodne z prawem m.in. wówczas, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Wskazany obowiązek należy wywodzić m.in. z przepisów ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a., np. w zakresie postępowania dowodowego czy obligatoryjnych elementów podania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX