Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Ocena ryzyka w łańcuchu żywnościowym

1.Tytuł aktu prawnego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1381 z 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 178/2002, (WE) nr 1829/2003, (WE) nr 1831/2003, (WE) nr 2065/2003, (WE) nr 1935/2004, (WE) nr 1331/2008, (WE) nr 1107/2009, (UE) 2015/2283 oraz dyrektywę 2001/18/WE

2.Podmioty, których dotyczy akt prawny

organy urzędowej kontroli żywności

środowisko naukowe

laboratoria i jednostki badawcze

podmioty z branży spożywczej

konsumenci żywności

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Zdrowia

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Komisja Europejska

3.Opis aktu prawnego
3.1.Cele rozporządzenia

Podstawowym celem nowego rozporządzenia 2019/1381 ma być podniesienie poziomu informowania o ocenie ryzyka zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i państw członkowskich. W celu zwiększania zaufania obywateli informowanie to powinno być przeprowadzane w sposób bardziej przejrzysty, ciągły oraz inkluzywny.

3.2.Ogólny plan informowania o ryzyku

Omawiane rozporządzenie2019/1381 przede wszystkim...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?