Gąsiorek Piotr, Ocena pracy nauczycieli szkół i przedszkoli

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ocena pracy nauczycieli szkół i przedszkoli

Z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, praca każdego nauczyciela podlega ocenie. Niniejsze opracowanie szczegółowo omawia zasady i warunki dokonywania oceny pracy nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy o systemie oświaty, w publicznych kolegiach pracowników służb społecznych, w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a także w przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX