Ćwiek Witold, Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i stosowane kryteria

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 stycznia 2013 r.
Autor:

Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i stosowane kryteria

Kwestię szczegółowego unormowania procedury i kryteriów oceny nauczycieli ustawodawca powierzył ministrowi właściwemu do spraw oświaty. W wykonaniu delegacji z art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN. Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066, z późn. zm.) - dalej r.o.p.n. Rozporządzenie po upływie 14 dni vacatio legis weszło w życie z dniem 2 grudnia 2000 r. Stan prawny został zmieniony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2001 r. oraz rozporządzeniem z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 131, poz. 1459; Dz. U. Nr 123, poz. 1022).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX