Tetera-Jankowska Maria, Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - zmiany wprowadzone nowym Prawem wodnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - zmiany wprowadzone nowym Prawem wodnym

I.Uwagi wprowadzające

1.Pojęcie i istota oceny oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) jest procedurą poprzedzającą realizację wielu przedsięwzięć. Celem jej zastosowania jest prewencyjne zidentyfikowanie zagrożeń dla środowiska jako całości, a także dla jego poszczególnych elementów, wynikających z wykonania planowanego przedsięwzięcia (inwestycji). Oparciem dla instytucji oceny oddziaływania na środowisko są zasady prawa ochrony środowiska takie jak: zasada przezorności i prewencji, zasada kompleksowej ochrony środowiska, ale również zasada zrównoważonego rozwoju nakazująca uwzględniać m.in. skutki środowiskowe działań podejmowanych przez człowieka.

Ocenę oddziaływania na środowisko można zdefiniować jako ciąg następujących po sobie, sformalizowanych czynności podejmowanych na podstawie prawa przez prawem określone podmioty, których celem jest analiza skutków środowiskowych realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Instytucja oceny oddziaływania na środowisko nie ma jednolitego charakteru. Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX