Ćwiek Witold, Ocena nauczycieli - postępowanie odwoławcze i szczególne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 stycznia 2013 r.
Autor:

Ocena nauczycieli - postępowanie odwoławcze i szczególne

W demokratycznych państwach prawnych praktycznie żadna ocena nie powinna być wykonywana wyłącznie jednoosobowo i pozostawać bez możliwości kontroli ze strony organu wyższego szczebla. Tak samo jest z oceną pracy nauczyciela. Skoro pracuje on w strukturach prowadzonych i nadzorowanych przez władze publiczne oraz gdy niekorzystna ocena może mieć wpływ na trwałość stosunku pracy, musi istnieć możliwość jej skontrolowania. W połowie ubiegłego roku weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących dokonywania oceny pracy dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych. Oprócz zmian niwelujących sprzeczności pomiędzy ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, a rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 6a ust. 12 KN, została wprowadzona nowa procedura rozpatrywania wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły lub przedszkola. Obecnie wniosek o ocenę pracy dyrektora rozpatruje organ prowadzący, a wniosek o ustalenie ponownej oceny (w procedurze odwoławczej) rozpatrywany jest przez specjalny zespół powołany także przez organ prowadzący. W dalszej części opracowania przytoczymy nieliczne, ale ciekawe tezy orzecznictwa Sądu Najwyższego zapadłego na podstawie art. 6a KN.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX