Wróbel Magdalena, Obrót prawny akcją w PSA (Prostej Spółce Akcyjnej)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Obrót prawny akcją w PSA (Prostej Spółce Akcyjnej)

I.Prosta spółka akcyjna – wprowadzenie

Prosta spółka akcyjna (PSA) jest kolejnym typem spółki wprowadzonym przez polskiego ustawodawcę do systemu prawa prywatnego, w tym prawa spółek handlowych. Zgodnie z regulacją prawodawcy jest ona jednym z typów spółek kapitałowych uregulowanych w strukturze ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych – dalej k.s.h. – pomiędzy spółką z o.o. a spółką akcyjną. Instytucja prawna PSA została unormowana w art. 3001–300134 k.s.h. Tym samym PSA zawiera w swojej konstrukcji prawnej zarówno elementy typowe, właściwe dla spółki z o.o., jak i dla spółki akcyjnej, a także odrębne stanowiące swoiste differentia specifica jak organ w postaci rady dyrektorów czy instytucję kapitału akcyjnego. W PSA tworzy się wyrażony w złotych kapitał akcyjny, na który przeznacza się wniesione wkłady pieniężne oraz niepieniężne, z uwzględnieniem art. 14 § 1 k.s.h. Kapitał akcyjny w PSA powinien wynosić co najmniej 1 złoty (art. 3003 § 1k.s.h.). Wysokość kapitału akcyjnego w PSA nie jest określana w umowie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX