Sondej Marek Zbigniew, Obrót nieruchomościami rolnymi w praktyce notarialnej i wieczystoksięgowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Obrót nieruchomościami rolnymi w praktyce notarialnej i wieczystoksięgowej

Wstęp

Kilkuletni okres obowiązywania zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej jako ustawa) wprowadzonych ustawą z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa umożliwia zwięzłe przedstawienie dotychczasowej praktyki notarialnej i wieczystoksięgowej dotyczącej obrotu nieruchomościami rolnymi i rejestrowania zmian w księgach wieczystych.

Pojęcie nieruchomości rolnej

Nieruchomością rolną w rozumieniu ustawy jest nieruchomość rolna o której mowa w art. 46(1) k.c., z wyłączeniem nieruchomości położonych w obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne (art. 2 pkt 1ustawy). Chodzi zatem o nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Nie ma natomiast znaczenia, czy dana nieruchomość jest zabudowana, czy też nie. Jeżeli nieruchomość nie może być wykorzystywana...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX