Kubiak Rafał, Obowiązki związane z transferem wartości dewizowych i krajowych środków płatniczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki związane z transferem wartości dewizowych i krajowych środków płatniczych

Ustawodawca za pomocą norm dewizowoprawnych wprowadza reglamentację w sferze obrotów dewizowych. Przebiega ona dwutorowo: poprzez zakazy dewizowe (nazywane w obecnej ustawie ograniczeniami dewizowymi) oraz obowiązki dewizowe. Na gruncie aktualnej ustawy te ostatnie zostały ujęte w dwie grupy: obowiązki związane z transferowaniem wartości dewizowych i krajowych środków płatniczych (rozdziały 5–7) oraz powinności sprawozdawcze, o których mowa w rozdziale 8. Kształt tych przepisów został nadany przede wszystkim w wyniku nowelizacji ustawy, która nastąpiła z dniem 21 kwietnia 2007 r. , a która znacząco zmniejszyła sferę powinnościową. Uzupełnieniem tej regulacji są akty wykonawcze, sankcje zaś za niedopełnienie ciążących obowiązków przewidziano w Kodeksie karnym skarbowym.

Obowiązki dewizowe związane z transferem wartości dewizowych i krajowych środków płatniczych będą przedmiotem rozważań w pierwszej części opracowania, natomiast obowiązki sprawozdawcze zostaną omówione w części drugiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX