Koralewski Michał, Obowiązki zarządu i rady nadzorczej w spółce akcyjnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki zarządu i rady nadzorczej w spółce akcyjnej

Zarząd i rada nadzorcza są obligatoryjnymi organami każdej spółki akcyjnej. Są one odpowiedzialne za prowadzenie jej bieżących spraw oraz kierowanie spółką pomiędzy walnymi zgromadzeniami akcjonariuszy. Aby było to możliwe, ustawodawca nałożył na każdy z tych organów liczne obowiązki. Ich przybliżenie pozwoli na zwiększenie efektywności pracy tychże organów, unikanie konfliktów wewnątrzkorporacyjnych, a także kar grożących za niedopełnienie wymogów przewidzianych w przepisach prawa lub statucie danej spółki akcyjnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX