Latos - Miłkowska Monika, Obowiązki pracodawcy wynikające z rozwiązania stosunku pracy. Odprawy pieniężne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki pracodawcy wynikające z rozwiązania stosunku pracy. Odprawy pieniężne

Odprawy są jednorazowymi świadczeniami pieniężnymi wypłacanymi pracownikowi albo członkom jego rodziny z tytułu ustania stosunku pracy wskutek jego wygaśnięcia lub rozwiązania. Najczęściej spotykanymi w praktyce są: odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, odprawa emerytalna i rentowa oraz odprawa pośmiertna. W komentarzu omówiono konstrukcję wymienionych rodzajów odpraw, przesłanki ich wypłacenia oraz podstawę wymiaru.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX