Kozłowski Marcin, Obowiązki notariusza jako instytucji obowiązanej w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki notariusza jako instytucji obowiązanej w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Ustawa z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na nowo określiła zasady i tryby przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zakres stosowania szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów. Nałożyła kolejne obowiązki na podmioty uczestniczące w obrocie finansowym w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji, w tym także na notariuszy.

W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę na przepisy określające powinności notariusza jako instytucji obowiązanej w zakresie: gromadzenia określonych informacji, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, bieżącej analizy transakcji, obowiązku przechowywania dokumentacji, obowiązku zawiadamiania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a także obowiązku prowadzenia w formie pisemnej wewnętrznej procedury w zakresie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W sposób szczególny przedstawiono obowiązki notariuszy dotyczące identyfikacji klientów.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access