Koralewski Michał, Obowiązki komornika w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki komornika w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych

W dniu 1.07.2021 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Ustawa ta wprowadza swoistą rewolucję w sposobie przesyłania i odbioru przesyłek i pism urzędowych pomiędzy podmiotami publicznymi oraz podmiotami niepublicznymi posiadającymi adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Jest o tyle istotne, że za podmiot publiczny uważać się będzie nie tylko sądy i prokuratury, ale także komorników sądowych. Wśród podmiotów niepublicznych zobligowanych do posiadania ww. adresu do doręczeń elektronicznych będą zaś m.in. adwokaci i radcowie prawni, podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoby fizyczne wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tym samym znaczna część korespondencji doręczanej w ramach sądowego postępowania egzekucyjnego objęta zostanie przepisami wskazanej na wstępie ustawy. Konieczne jest zatem przedstawienie obowiązków komorników sądowych związanych po pierwsze z wdrożeniem przepisów tejże ustawy, po wtóre zaś z jej stosowaniem.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access