Krywan Tomasz, Kurczewska Aleksandra, Obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe

Ustawa z 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym – dalej u.d.p., nałożyła na osoby wykonujące zawód doradcy podatkowego i na osoby prawne uprawnione do wykonywania doradztwa podatkowego obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 u.d.p. Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 31 ust. 2–4 u.p.d. Nie oznacza to jednak braku możliwości dobrowolnego ubezpieczenia się przez doradcę od odpowiedzialności cywilnej na wypadek wyrządzenia szkody z tego właśnie tytułu. Obowiązek zawarcia umowy od odpowiedzialności cywilnej ciąży na doradcach podatkowych bez względu na formę, w jakiej wykonują swój zawód i bez względu na rozmiar prowadzonej działalności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX