Białek Tadeusz, Serzysko Agnieszka, Obowiązek oceny zdolności kredytowej w ustawie o kredycie konsumenckim

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Obowiązek oceny zdolności kredytowej w ustawie o kredycie konsumenckim

Ustawa o kredycie konsumenckim określa obowiązek oceny zdolności kredytowej. Jest to jeden z ważniejszych obowiązków spoczywających na kredytodawcy konsumenckim. Stanowi wyraz sformułowanego w trakcie procesu legislacyjnego w UE postulatu responsible lending & borrowing, czyli odpowiedzialnego kredytowania i pożyczania.

1.Zamiary europejskiego prawodawcy

Przekonanie europejskiego prawodawcy o konieczności przeciwdziałania nadmiernemu zadłużaniu poprzez należyte badanie zdolności kredytowej można już odnaleźć w motywach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z 23.04.2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG – dalej dyrektywa 2008/48/WE – a następnie w zastępującej ją dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2225 z 18.10.2023 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę 2008/48/WE – dalej dyrektywa 2023/2225 – która weszła w życie 19.11.2023 r. i zastąpi postanowienia dyrektywy 2008/48/WE od 20.11.2026 r. (art. 47dyrektywy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX