Makowski Kamil, Trzcińska Diana, Numer PESEL – uwagi ogólne, funkcje oraz cel

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autorzy:

Numer PESEL – uwagi ogólne, funkcje oraz cel

1.Wstęp

Realizacja zadań związanych z ewidencjonowaniem ludności wymaga unormowania nie tylko kwestii związanych z pozyskiwaniem oraz gromadzeniem danych ewidencyjnych. Nieodłącznym elementem regulacji dotyczącej tej tematyki stanowić muszą przepisy, które określają instytucje prawne („narzędzia”) znajdujące zastosowanie w toku procesu ewidencyjnego. Podstawowym tego rodzaju „narzędziem” jest zindywidualizowane oznaczenie podmiotów, które objęte zostały obowiązkiem ewidencyjnym. Tymże narzędziem jest niepowtarzalny dla każdej osoby fizycznej jej numer PESEL. Składający się na niego ciąg cyfr pozwala na niebudzące wątpliwości określenie tożsamości osoby fizycznej, której tenże konkretny numer zostanie przypisany. Jego nadanie ma charakter urzędowy, a sposób doboru poszczególnych cyfr w jego ciągu jest szczegółowo unormowany w przepisach ustawy z 24.09.2010 r. o ewidencji ludności - dalej u.o.e.l.

2.Numer PESEL – uwagi ogólne

Podstawą opracowania zasad, trybu nadawania, ale także i funkcji oraz celu numeru PESEL stanowić...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX