Nowelizacja ustawy AML - nowe obowiązki dla banków - OpenLEX

Kapica Wojciech, Nowelizacja ustawy AML - nowe obowiązki dla banków

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Nowelizacja ustawy AML - nowe obowiązki dla banków

Autor poniższego komentarza podejmuje się wyjaśnienia praktycznych implikacji wynikających z ustawy z 30.03.2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która nowelizuje ustawę z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – dalej u.p.p.p. lub ustawa AML – w wskutek konieczności implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 z 30.05.2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE – dalej dyrektywa AML V. Zmiany mają na celu poprawę funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX