Choromańska Iwona, Nowe zasady wynagradzania pielęgniarek i położnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Nowe zasady wynagradzania pielęgniarek i położnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – dalej r.o.w.u. – weszło w życie 1.01.2016 r., z wyjątkiem przepisu § 2 r.o.w.u. oraz § 13 ust. 5 załącznika „Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” – dalej OWU.

Wskazany § 2 r.o.w.u. wszedł w życie 16.09.2015 r. Dotyczy on zakresu, zasad i trybu udzielenia podwyżek wynagrodzenia pielęgniarkom i położnym. Natomiast § 13 ust. 5 OWU obowiązuje od 30.09.2015 r. i dotyczy przypadku odmowy przyjęcia dziecka do szpitala, która to odmowa wymaga uprzedniej konsultacji z ordynatorem oddziału, do którego dziecko miałoby być przyjęte, albo jego zastępcą, albo lekarzem kierującym tym oddziałem w rozumieniu art. 49 ust. 7 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

Zasadniczo omawiane rozporządzenie dotyczy ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do niego. Jednak ustawodawca w § 2r.o.w.u. wprowadził...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX