Sługocka Martyna, Nowe zasady sytuowania budynków na działce budowlanej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Nowe zasady sytuowania budynków na działce budowlanej

Od 1.01.2018 r. obowiązuje znowelizowana wersja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t. Nowe brzmienie otrzymał m.in. § 12 r.w.t., którego interpretacja sprawiała dotąd wiele trudności inwestorom, projektantom oraz organom administracji architektoniczno-budowlanej. W komentarzu omówiono zakres zmian, a także dokonano analizy ich znaczenia w praktyce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX