Oleszko Aleksander, Nowe rozumienie "sprawy bez sporu" w postępowanie o wydanie notarialnego tytułu egzekucyjnego. Wnioski de lege ferenda

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Nowe rozumienie "sprawy bez sporu" w postępowanie o wydanie notarialnego tytułu egzekucyjnego. Wnioski de lege ferenda

Poddanie się dłużnika egzekucji w trybie przepisów art. 777 § 1 pkt 4, 5, 6 oraz § 2 k.p.c. wymaga z jego strony całkowitej dobrowolności, którą notariusz ocenia z punktu widzenia wymogów z art. 80 § 2 pr. not., biorąc pod uwagę zabezpieczenie praw i słusznych interesów dłużnika przy zachowaniu interesu wierzyciela. Czynność nie tylko powinna odpowiadać ustawie, ale obowiązek czuwania notariusza jest także zgodny ze słusznymi interesami obu stron. Przekazanie notariuszowi kompetencji zaopatrywania notarialnego tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności o charakterze deklaratoryjnym byłoby kolejnym etapem wyrażenia zgody wierzyciela wnioskującego dokonanie tej czynności przez notariusza. Ukształtowane orzecznictwo w odniesieniu do postępowania klauzulowego, którego przedmiotem jest notarialny tytuł egzekucyjny, pozwalałoby również notariuszowi odmówić dokonania tej czynności, gdyby ocenił, iż oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji narusza podstawy porządku publicznego i ma charakter asystemowy godzący w podstawy bezpieczeństwa prawnego. Wszelkie merytoryczne i formalne przesłanki uzasadniają nowelizację przepisu art. 776 w zw. z art. 781 § 11 k.p.c. i przekazanie w tym zakresie kompetencji notariuszowi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX