Rejdak Monika, Nowe postępowanie w sprawach własności intelektualnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Nowe postępowanie w sprawach własności intelektualnej

Celem niniejszego komentarza praktycznego jest zaprezentowanie podstawowych informacji o nowowprowadzonym odrębnym postępowaniu cywilnym dotyczącym spraw własności intelektualnej. W opracowaniu przedstawiono najważniejsze kwestie takie jak: prawne i aksjologiczne podstawy odrębnego postępowania w sprawach własności intelektualnej, pojęcie spraw własności intelektualnej. Zwrócono również uwagę na fakt, że jest to odrębne postępowanie cywilne do którego znajduje zastosowanie art. 13 KPC. Stawarza to potrzebę ustalenia pierwszeństwa spraw własności intelektualnej wobec innych spraw odrębnych, a w szczególności względem spraw gospodarczych, z którymi może się ono krzyżować. Zdaniem autorki otwiera to kierunek dotyczący proceduralizacji ochrony praw własności intelektualnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX