Mierzwińska-Lorencka Joanna, Nowe obowiązki i uprawnienia stron, pełnomocników procesowych, sądu oraz innych uczestników postępowania karnego w związku z nowelą k.p.k. z 2019 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Nowe obowiązki i uprawnienia stron, pełnomocników procesowych, sądu oraz innych uczestników postępowania karnego w związku z nowelą k.p.k. z 2019 r.

Komentarz opisuje zmiany w zakresie nowych obowiązków i uprawnień stron, pełnomocników procesowych, świadków, biegłych oraz sądu, jakie zostały wprowadzone po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm w dniu 19 lipca 2019 r. Zmiany w zakresie uprawnień procesowych stron, pełnomocników i innych podmiotów występujących w procesie karnym podyktowane były m.in. urealnieniem zasady równości broni między stroną bierną i czynną procesu, ogólnym usprawnieniem postępowania karnego, a także koniecznością dostosowania regulacji kodeksowych do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX