Sługocka Martyna, Nowe narzędzia gminy w zakresie planowania przestrzennego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Nowe narzędzia gminy w zakresie planowania przestrzennego

Uregulowanie kwestii zagospodarowania przestrzennego, zwłaszcza na terenie miast, od dawna było zamiarem ustawodawcy. W 2015 r. uchwalono szereg ustaw przyznających gminom kompetencje do samodzielnego tworzenia zasad zagospodarowania przestrzennego na ich terenie. Jest to przede wszystkim tzw. ustawa krajobrazowa, umożliwiająca gminom uchwalanie zasad sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w formie aktu prawa miejscowego. Dodatkowo gminy mają możliwość określania obszarów zdegradowanych na swoim terenie, a następnie przygotowywania programów ich rewitalizacji. Warto wiedzieć także, że ustawa o związkach metropolitalnych, pozwalająca gminom i powiatom na tworzenie zrzeszeń mających na celu przede wszystkim rozwój obszarów podmiejskich, została uchylona na mocy ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Komentarz przeznaczony jest dla gmin chcących stosować nowo obowiązujące przepisy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX