Simbierowicz Maciej, Skoczylas Tomasz, Nowe koszty komornicze - opłaty ponoszone przez dłużnika i wierzyciela

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autorzy:

Nowe koszty komornicze - opłaty ponoszone przez dłużnika i wierzyciela

Ustawa z 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji – dalej u.k.s.e., która utraciła moc z dniem 1.01.2019 r., w części, w której regulowała koszty postępowań i czynności prowadzonych przez komorników sądowych, została zastąpiona odrębnym aktem prawnym – ustawą z 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych – dalej u.k.k. Do postępowań wszczętych i niezakończonych do 1.01.2019 r., tj. do dnia wejścia w życie u.k.k., zastosowanie mają przepisy dotychczasowe (u.k.s.e). Wyjątkiem w tym zakresie są przepisy art. 29 i 30 u.k.k., które stosuje się również do postępowań wszczętych przed 1.01.2019 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX