Kurosz Krzysztof, Nieważność umowy kredytu na skutek wadliwego określenia warunków zmiany oprocentowania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Nieważność umowy kredytu na skutek wadliwego określenia warunków zmiany oprocentowania

Umowa kredytu o zmiennym oprocentowaniu powinna określać warunki zmiany oprocentowania. Reguła ta znajduje zastosowanie w wypadku każdego rodzaju kredytu: złotówkowego, walutowego, indeksowanego czy denominowanego do waluty obcej. Wadliwe określenie warunków zmiany kredytu wiąże się z pytaniem o rodzaj stosowanej wówczas sankcji. Bezwzględna nieważność całej czynności prawnej jest rozwiązaniem najdalej idącym. Zarówno w wypadku kredytów indeksowanych, jak i denominowanych w walucie obcej skutkiem nieważności umowy kredytu jest obowiązek wzajemnego zwrotu otrzymanych świadczeń. Te zaś spełnione są zazwyczaj w pieniądzu polskim. Ujmując to zagadnienie od strony ekonomicznej, następuje wówczas swoiste przewalutowanie po kursie z dnia wypłaty kredytu. W zamierzeniu artykuł ten ma być jednym z głosów w dyskusji, zwracającym uwagę na konieczność uwzględnienia zasady oznaczoności świadczenia, niezależnie od waluty kredytu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX