Niektóre aspekty umów sprzedaży towarów - OpenLEX

Sieradzka Małgorzata, Niektóre aspekty umów sprzedaży towarów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Niektóre aspekty umów sprzedaży towarów

Tytuł aktu prawnego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE

Podmioty, których dotyczy akt prawny

konsumenci

przedsiębiorcy (w szczególności sprzedawcy i producenci towarów)

Opis aktu prawnego

1.Cel dyrektywy

Celem dyrektywy 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów (dalej dyrektywa 2019/771) jest przyczynianie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego i zapewnianie przy tym wysokiego poziomu ochrony konsumentów poprzez ustanowienie wspólnych przepisów dotyczących niektórych wymagań w odniesieniu do umów sprzedaży zawartych między sprzedawcą i konsumentem, w szczególności przepisów dotyczących zgodności towarów z umową, środków ochrony prawnej przysługujących w przypadku braku takiej zgodności, sposobów korzystania z tych środków, a także gwarancji handlowych. Dyrektywa zastąpi dotychczas obowiązującą dyrektywę1999/44/WE w sprawie niektórych aspektów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?