Niedozwolone opłaty i prowizje pobierane przez banki w umowach z konsumentami - OpenLEX

Olczyk Magdalena, Niedozwolone opłaty i prowizje pobierane przez banki w umowach z konsumentami

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Niedozwolone opłaty i prowizje pobierane przez banki w umowach z konsumentami

Komentarz prezentuje zagadnienie pobierania przez banki niedozwolonych opłat i prowizji w umowach z konsumentami. Regulaminy bankowe konkretyzujących prawa i obowiązki stron zawierają odesłania do tabel opłat i prowizji, określających ceny za poszczególne czynności podejmowane przez bank. Jeżeli tabela ta nie zostanie jednak doręczona przy zawarciu umowy przez bank, wówczas przyjąć należy za kodeksem cywilnym, że postanowienie umowne nieinkorporowane do umowy nie wiąże konsumenta. Zdarza się, że bank dołącza tabele opłat i prowizji do regulaminu. W razie skutecznej inkorporacji takich tabel pojawia się pytanie o dopuszczalność pobierania prowizji i opłat w zaproponowanych przez banki wysokościach za wykonywane przez nie czynności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX