Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zalicza się do nich także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Na nieruchomościach zamieszkałych, jak też niezamieszkałych powstają odpady komunalne, których właściwe zagospodarowanie wymaga nakładów finansowych. W związku z tym do polskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzono obowiązek uiszczania opłat: za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6h ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.c.p.g.), za usługi odbierania odpadów komunalnych (art. 6 ust. 1 u.c.p.g.), za odbieranie odpadów komunalnych (art. 6 ust. 7 u.c.p.g.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?