Nakaz zapłaty dla weksli konsumenckich po nowelizacji - OpenLEX

Serzysko Agnieszka, Nakaz zapłaty dla weksli konsumenckich po nowelizacji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Nakaz zapłaty dla weksli konsumenckich po nowelizacji

W ramach niniejszego komentarza praktycznego dokonano omówienia zmian w zakresie uzyskiwania nakazu zapłaty dla weksli konsumenckich w związku z wejściem w życie w dniu 24.09.2021 r. ustawy z 11.08.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – dalej z.k.p.c. Wprowadzone nią zmiany mają szczególnie istotne znaczenia dla przedsiębiorców, którzy w obrocie z konsumentami wykorzystują weksle jako formę zabezpieczenia swoich roszczeń. W większości przypadków będą to instytucje finansowe (banki, firmy pożyczkowe czy leasingowe). Zmiany te mają na celu ochronę konsumentów jako słabszej strony relacji z przedsiębiorcą. W konsekwencji poprawa ich pozycji powoduje nałożenie dodatkowych obowiązków na przedsiębiorców i w efekcie trudniejsze niż do tej pory dochodzenie należności z weksla, gdy dłużnikiem jest konsument.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX