Świtkowski Marcin, Nadzór nad komornikiem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Nadzór nad komornikiem

1.Wstęp

W obowiązującej od 1.01.2019 r. ustawie z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych – dalej u.k.s. – kwestie nadzoru zostały uregulowane w odrębnym rozdziale 9. Ustawodawca w ten sposób uporządkował dotychczasowe rozproszone regulacje dotyczące tej tematyki. W ustawie o komornikach sądowych rozróżniono nadzór judykacyjny, administracyjny oraz wewnętrzny nadzór samorządu komorniczego. Dokonano również ustawowego wyraźnego rozgraniczenia kompetencji organów nadzoru, wskazując w art. 165 § 2 u.k.s., że nadzór administracyjny nie może wkraczać w działania wchodzące w zakres nadzoru judykacyjnego.

2.Nadzór judykacyjny

Sądami sprawującymi nadzór judykacyjny są sądy rejonowe, sądy okręgowe zaś w przypadku rozpoznawania zażalenia na postanowienie sądu rejonowego. Nadzór judykacyjny to przede wszystkim rozpoznawanie skarg na czynności komorników oraz wydawanie komornikowi zarządzeń zgodnie z art. 759 § 2ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. Ocena prawna wyrażona przez sąd w ramach wydanych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX