Kamiński Ireneusz Cezary, Możliwość podważenia statusu sędziów TK przez ETPC - wyrok TK K 6/21 jako następstwo wyroku ETPC w sprawie Xero-Flor sp. z o.o. przeciwko Polsce

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Możliwość podważenia statusu sędziów TK przez ETPC - wyrok TK K 6/21 jako następstwo wyroku ETPC w sprawie Xero-Flor sp. z o.o. przeciwko Polsce

Wyrok K 6/21 Trybunału Konstytucyjnego (TK), który stwierdzał istnienie dwóch zakresowych niezgodności art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) z polską Konstytucją, został „sprowokowany” przez wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w sprawie Xero-Flor sp. z o.o. przeciwko Polsce. Strasburski trybunał ustalił, że polski TK, do którego trafiła skarga konstytucyjna spółki Xero-Flor, był w postępowaniu sądem rozstrzygającym o uprawnieniu o cywilnym charakterze. Czyniło to ETPC właściwym do zbadania, czy TK był sądem „ustanowionym na mocy prawa”. Wynikiem tego badania, dokonanego przy użyciu tzw. testu Ástráðsson, było uznanie przez ETPC, że obecność w orzekających składzie TK jednego z sędziów prowadziła do naruszenia art. 6 ust. 1 EKPC. W wyroku ETPC można jednak dostrzec słabości, będące następstwem niespójnej i dalekiej od czytelności linii orzeczniczej ETPC. Z drugiej strony można zadać pytanie, czy w innych państwach dochodzi do kontroli postanowień EKPC lub wyroków ETPC w perspektywie krajowej konstytucji (prawa).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX